Generalforsamling

Kastellets Venner/Forsvarsmuseet på Bornholm

Indkaldelse til generalforsamling

 

Rønne, den 23. marts 2017

 

Hermed indkaldes til  generalforsamling i foreningen Kastellet Venner, den finder sted:

 

Torsdag den 20. april kl. 1900 på Almegårds Kaserne

(i Hjemmeværnets mødelokale i bygn. 49; vejvisning fra kasernevagten)

og

umiddelbart herefter til en ekstraordinær generalforsamling

 

       Dagsorden på den ordinære:                

1 Valg af dirigent. 

2 Valg af stemmetællere. 

3 Beretning fra formanden. 

4 Museumslederen fremlægger plan for året. 

5 Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter. 

6 Behandling af indkomne forslag.   (Til bestyrelsen senest d. 13/4)             

7 Fastsættelse af kontingent. 

8 Bekendtgørelse af et bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant og et udpeget af Bornholms Museumsforening. 

9 Valg af formand. 

10 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.  

11 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

12 Eventuelt.

 

 

   Dagsorden på den ekstraordinære: 

 1. Beslutning for bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. 
 2. Valg af en suppleant. 
 3. Bekendtgørelse af et bestyrelsesmedlem fra en veteranforening.

  

 

Medlemmerne inviteres til at se foreningens nyindrettede bibliotek i bygning 42 (den gl. undervisningsbygning) på kasernen forud for generalforsamlingen i tidsrummet kl. 1800 – 1845.

 

 

VEDTÆGTER FOR KASTELLETS VENNER

 

1 Foreningens navn, formål og adresse

Stk. 1

Kastellets Venner er en forening med hjemsted på Bornholm med formål at drive Forsvarsmuseet på Bornholm som et kulturhistorisk minde.

Forsvarsmuseet på Bornholm har til formål at indsamle, bevare og udstille genstande om vore forfædres virke og vilkår for forsvaret af Bornholm, således at disse minder kan udnyttes i fællesoplysningens og videnskabens tjeneste.

Kastellet i Rønne med tilhørende bygninger og tilliggende areal ejes af Bornholms Museum og stilles vederlagsfrit til rådighed for Kastellets Venner mod at den indvendige vedligeholdelse påhviler Kastellets Venner.

Stk. 2

Forsvarsmuseets genstande og samlinger tilhører enten Kastellets Venner eller er udlån fra Bornholms Museum, Statens Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet), private eller Forsvaret.

Sidstnævnte dels gennem museets tidligere ejerforhold under Bornholms Værn samt nu ved udlån gennem Danske Hærhistoriske Museer (DHM), som foreningen er medlem af.

Kastellets Venner bevarer den fulde råderet over alle effekter, men kan ved særskilte aftaler stille dele heraf til rådighed for andre tilsvarende interesseorganisationer fx i forbindelse med udstillinger, åbent hus arrangementer o.l.

Stk. 3

Foreningens virke sker i et snævert samarbejde med de militære myndigheder på Bornholm og med reference til Kommandanten på Bornholm.

Foreningen er pr. december 2016 godkendt som en “traditionsbærende forening” med ret til at trække på forskellig støtte fra forsvaret, bl.a. omkostningsfri anvendelse af faciliteter og reduceret tarif på visse ydelser. De nærmere detaljer herom fremgår af en udarbejdet “Samarbejdsaftale” mellem Almegårds Kaserne og Kastellets Venner godkendt af Kommandanten og formanden i januar 2017.

2 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

3 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i april måned og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i de bornholmske medier, opslag på museets hjemmeside o.l.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning ved formanden.
 4. Museumslederen fremlægger plan for året.
 5. Aflæggelse af reviderede regnskaber og fremlæggelse af budgetter.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Bekendtgørelse af et bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Kommandant, et bestyrelsesmedlem udpeget af Bornholms Museumsforening og et bestyrelsesmedlem fra veteranforeninger med tilknytning til Kastellet Venner.
 9. Valg af formand (for to år) (hvert andet år).
 10. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (for to år) (hvert år).
 11. Valg af en suppleant (hvert år).
 12. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 13. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag skal fremsættes skriftligt.

4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, og skal indkaldes senest tre uger efter, at mindst 10 % af foreningens medlemmer begærer det skriftligt over for bestyrelsen med angivelse af forslag til behandling. Indvarsling sker på samme måde som angivet for ordinær generalforsamling.

5 Bestyrelsen

Bestyrelsen i Kastellets Venner består af 9-10 personer, heraf formand, seks bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen samt tre udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær og fastlægger sin egen forretningsorden.

Bestyrelsen er over for generalforsamlingen ansvarlig for Kastellets Venners og Forsvarsmuseets drift.

Foreningen tegnes af formanden og enten næstformand, kasserer eller sekretær.
6 Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af formanden, kassereren samt yderligere et bestyrelsesmedlem.

Forretningsordenen for forretningsudvalget indgår i forretningsordenen for bestyrelsen.
7 Forsvarsmuseets leder

Forsvarsmuseets leder ansættes af bestyrelsen og aflønnes af Kastellets Venner. Lederen indgår ikke i bestyrelsen, men deltager i såvel bestyrelsens som i forretningsudvalgets møder.

8 Stemmeret

Stemmeret har foreningens medlemmer, som har været medlemmer mindst 14 dage før en generalforsamling. Der er alene stemmeret med én stemme pr. kontingentindbetaling.

9 Regnskabsåret

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kastellets Venner og Forsvarsmuseet betragtes regnskabsmæssigt som to adskilte virksomheder.

10 Vedtægtsændringer

Ændring af disse vedtægter kan kun ske, når disse vedtages på en generalforsamling med ¾ af Kastellets Venners medlemmers stemmer eller vedtages på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, og da med simpelt flertal på begge generalforsamlinger.

Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter den endelige vedtagelse.
11 Ophør

Skulle Kastellets Venner ophøre med at drive Forsvarsmuseet, hvilket ordentligvis kan ske, når dette besluttes efter de samme regler som gælder for vedtægtsændringer, søges Forsvarsmuseet videreført samlet, fortrinsvis i regi af Bornholms Museum.

Ved ophør tilfalder Kastellets Venners og Forsvarsmuseets formuer samt afkast den videreførende forening eller institution.

 

 

 

 

    Posted in: Nyheder